آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   • دانشکده دندانپزشکی

    • گروه مواد دندانی

زمینه های تخصصی :

سنتز بیومواد و آنالیز بیو مواد ، نانو مواد ، زیست مواد دندانی ، بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بیو مواد

نشانی آزمایشگاه :

آزمایشگاه های زیست مواد :استان تهران، شهر تهران ، بلوار کشاورز، خیابان قدس،ساختمان شماره یک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • ماشین کنترل عددی

  (CNC)
 • میکروسکوپ استریو