آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه محقق اردبیلی

زمینه های تخصصی :

شیمیایی فیزیکی کشاورزی فنی و مهندسی

نشانی آزمایشگاه :

استان اردبیل ،شهرستان اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی ، کد پستی 5619913131،آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

نشانی دفتر :

استان اردبیل ،شهرستان اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • جک بتن شکن

 • خشک کن انجمادی

 • خشک‌ کن پاششی

 • دستگاه آزمون سه محوری

 • دستگاه آزمونگر استحکام و نشست خاک

 • دستگاه آزمونگر استحکام و نشست خاک

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه اندازه گیر سطح برگ

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه برش مستقیم خاک

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج بازتابشی انتشاری

  (DRS)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • نورسنج شعله‌ای