مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سال تاسیس : ۱۳۶۱

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

زمینه های تخصصی :

مواد شیمی نساجی پلیمر

نشانی آزمایشگاه :

استان یزد،شهر یزد ،بلوار پروفسور حسابی،میدان عالم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه جوش قوسی با الکترود تنگستن و گاز محافظ

  (TIG)
 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه طیف سنج بازتابی

 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی