مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سال تاسیس : ۱۳۶۱

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

زمینه های تخصصی :

مواد شیمی نساجی پلیمر

نشانی آزمایشگاه :

استان یزد،شهر یزد ،بلوار پروفسور حسابی،میدان عالم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پتانسیواستات

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه تحکیم خاک

 • دستگاه جوش با گاز خنثی تنگستن

  (TIG)
 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه طیف سنج بازتابی

 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای