مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید حامد رضا بهشتی
 • رابط آزمایشگاه : محمد آرمان مهر
 • تلفن : ۰۵۱۳۵۴۲۴۸۰۱-۸
 • نمابر : ۰۵۱۳۵۴۲۴۸۱۰
 • http://testaqc.com
 • testalab@gmail.com
نشانی آزمایشگاه : خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی توس، شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • رئومتر
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی(LC-MS-MS)
 • هضم کجلدال