مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : مژگان مغزیان
 • رابط آزمایشگاه : اعظم حاجیان
 • تلفن : ۰۳۱-۳۳۸۷۲۸۵۷
 • نمابر : ۰۳۱-۳۳۸۷۱۰۷۰
 • http://sanjeshgostar.ir
 • sanjeshgostar@yahoo.com
نشانی آزمایشگاه : اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، شهرک علمی و تحقیقاتی ،پارک علم و فناوری شیخ بهایی ،مجتمع آزمایشگاهی نوآوری ،واحد شماره 4 - کدپستی: 8415681893
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون ضربه سقوط وزنه
 • آزمون ضربه شارپی
 • آزمون یکنواختی جریان
 • آون
 • اندازه گیری شاخص جریان‌پذیری مذاب (MFI )
 • اندازه‌گیری نقطه نرمی(Vicat)
 • انکوباتور یخچالدار
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • کدورت سنج
 • کوره الکتریکی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • مولد هیدرواستاتیک
 • مولد هیدرواستاتیک
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکرومتر
 • هات‌پلیت