آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

آب و خاک کروماتوگرافی نانو

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 43، دانشگاه خوارزمیالبرز، کرج، حصارک، میدان دانشگاه-دانشگاه خوارزمی-معاونت پژوهشی-آزمایشگاه مرکزی.

نشانی دفتر :

تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 43، دانشگاه خوارزمی البرز، کرج، حصارک، میدان دانشگاه-دانشگاه خوارزمی-معاونت پژوهشی-آزمایشگاه مرکزی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون خلاء

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC)
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)