آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

آب و خاک کروماتوگرافی نانو

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 43، دانشگاه خوارزمیالبرز، کرج، حصارک، میدان دانشگاه-دانشگاه خوارزمی-معاونت پژوهشی-آزمایشگاه مرکزی.

نشانی دفتر :

تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 43، دانشگاه خوارزمی البرز، کرج، حصارک، میدان دانشگاه-دانشگاه خوارزمی-معاونت پژوهشی-آزمایشگاه مرکزی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب دیونیزه ساز

 • آون خلاء

 • اندازه گیر پی اچ

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • ترازوی حساس

 • تفرق نور پویا

  (DLS)
 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC)
 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • همگن ساز فراصوت

 • همگن ساز فراصوت