آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۳
  • عضو قطعی
  • اصفهان اصفهان ,
  • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا طرقی نژاد
  • رابط آزمایشگاه : شهره جانقربان
  • تلفن : ۰۳۱۳۳۸۶۴۷۶۵ و ۰۹۱۳۰۵۹۱۷۶۵
  • نمابر : ۰۳۱۳۳۸۶۴۷۶۵
  • xrdparash@gmail.com
زمینه های تخصصی : خدمات تخصصی پراش پرتو ایکس شامل: 1- پراش پرتو ایکس 2- پراش پرتو ایکس نمونه های لایه نازک Thin film 3- پراش پرتو ایکس با زاویه پایین Low angle XRD 4- اندازه گیری تنش باقیمانده Residual stress 5- اندازه گیری بافت کریستالوگرافی Crystallographic texture
نشانی آزمایشگاه : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی-ساختمان شیخ بهایی واحد 156
نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی-ساختمان شیخ بهایی واحد 156
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • سنجشگر بافت کریستالوگرافی
  • سنجشگر تنش پسماند
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )