لیست آزمایشگاه های مرتبط با آزمون آزمون آنتی‌ژن‌های مجموعه سازگاری بافتی اصلی ملکول‌های پروتئینی HLA Class I & II به روش SSP-PCR - شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی