لیست آزمایشگاه های مرتبط با آزمون آزمون آنتی‌ژن‌های مجموعه سازگاری بافتی اصلی ملکول‌های پروتئینی HLA Antibody (Screening and Identification ) Class I - شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی