شرکت دانش بنیان امید آفرینان مهندسی آینده موفق به ساخت ایمپلنت‌های استخوانی قابل جذب با فناوری چاپ سه‌ بعدی شد.

این محصول ایران‌ ساخت یک داربست پلیمری و سرامیکی سه بعدی چاپ شده است و از ریز سـاختار های بیومتریـک تشـکیل می‌شود، این داربســت منحصــر بــه فــرد امــکان نفــوذ ســلول ها و رگ هـای خونـی را نیز فراهـم می‌کنـد کـه هـر دو نقـش اصلـی در بهبـود زخم هـا و ترمیـم بافـت دارند. ایــن مــواد از لحــاظ زیســتی قابل جــذب و قابل انعطــاف هستند و بــه کنــدی تخریب می‌شوند.

 

این محصول کاربردها و قابلیت هایی فراوانی، مانند امکان تولید هر ایمپلنت به صورت اختصاصی برای بیمار، قابل جذب در بدن و جایگزین شـونده بـا بافت طبیعی و کاهش در زمان و هزینه جراحی دارد.

 

یک شرکت دانش بنیان ایمپلنت‌های استخوانی قابل جذب ساخت

 

اما کاربــرد آن در حــوزه جراحی‌ هــای فــک و صــورت منحصــر بــه فــرد اســت. بـه عنـوان مثـال در حـال‌حاضـر برای بازسـازی اسـتخوان فـک معمـولا از مش‌هــای تیتانیومــی اســتفاده می‌شــود.

 

رونــد کار بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه مـش تیتانیومـی بـه همـراه پـودر اسـتخوانی در یک مرحلـه درون دهان بیمـار قرار می‌گیـرد، بعـد از شـش مـاه عمـل دوم انجـام شـده و مــش تیتانیومــی خــارج می‌شــود، ســپس دوبــاره کام بخیـه خـورده و بعـد از 2 تـا 3 مـاه عمـل کارگـذاری ایمپلنـت دندانـی انجـام می شـود اما این محصول ایـن رونــد را متحــول می‌کنــد، اســتفاده از آن باعــث می‌شــود کل مراحــل فــوق در یـک مرحلـه انجـام شـود.

 

شرکت دانش بنیان امید آفرینان مهندسی آینده با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این محصول را تولید کرده است.

 

کلمات کلیدی : ایمپلنت استخوانی,معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری,شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی,آزمایشگاه,شرکت دانش بنیان

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code