اطلاعات این رویداد

نشست هم اندیشی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان خراسان رضوی

شروع : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

پاپان : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

سازمان : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

محل برگزاری : موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی (خراسان رضوی)

آرشیو روزانه
گزارش آنلاین از نشست هم اندیشی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان خراسان رضوی این رویداد به پایان رسیده است
پایان نشست هم اندیشی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در استان خراسان رضوی ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید مدیران مراکز عضو شبکه راهبردی از بخش آنالیز آزمایشگاه جامع شرق کشور ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید مدیران مراکز عضو شبکه راهبردی از بخش آنالیز آزمایشگاه جامع شرق کشور دستگاه HTPLC ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید از اتاق فلوسایتومتری در آزمایشگاه جامع شرق کشور ۱۴:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید از اتاق میکروسکوپ الکترونی FESEM در آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور ۱۴:۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید مدیران مراکز عضو شبکه از اتاق NMR در آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور ۱۴:۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید مدیران مراکز عضو شبکه از اتاق NMR در آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید از اتاق های تمیز تولید داروهای زیست فناوری در آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور ۱۴:۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید مدیران مراکز عضو شبکه از \ردیس علم و فناوری سلامت مشهد ۱۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بازدید از مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

اختصاص ۵۰ درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی برای شرکت های فناور داخل دانشگاه تجهیز شده با تجهیزات تولید داخل کشور صورت می گیرد.