آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۹۳
زمینه های تخصصی : انجام آزمایش های ازدیاد برداشت بررسی های ریزساختاری در حوزه ی نانو انجام تست های مکانیکی
نشانی آزمایشگاه : تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- آزمایشگاه مرجع مرکزی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون خستگی
 • آزمون رفتار فازی
 • استخراج گر سوکسله
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر نفوذپذیری نسبی
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • اندازه گیری تخلخل
 • برش دهنده مغزه
 • برش دهنده مغزه
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 
 • سنجشگر حرارتی هم زمان
 • سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 
 • مغزه گیر سنگ
 • میکروسکوپ نیروی اتمی