مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پترو آزمای سیراف

سال تاسیس : ۱۳۹۶
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : جواد زارع
 • رابط آزمایشگاه : جواد زارع
 • تلفن : ۰۵۱-۳۶۰۷۳۶۲۹
 • نمابر : ۰۵۱-۳۶۰۷۳۶۲۹
 • http://spazma.ir
 • info@spazma.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پترو آزمای سیراف

زمینه های تخصصی :

فراورده های نفتی روان کننده ها نفت خام و فراورده های نفتی مایع هیدروکربن های مایع آموزش

نشانی آزمایشگاه :

مشهد، بزرگراه آزادی، نبش آزادی 27، ساختمان شماره 183

نشانی دفتر :

مشهد، بزرگراه آزادی، نبش آزادی 27، ساختمان شماره 183

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی حساس

 • تیتراتور پتانسیومتری

 • تیتراتور کارل فیشر

 • تیتراتور 

 • حمام گرانروی

 • دستگاه آزمون خوردگی نوار مس

 • دستگاه اکتان سنج

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه تقطیر اتمسفری

 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجش میزان گوگرد کل به روش طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس

  (EDXRF)
 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجش نقطه ریزش و ابری شدن

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کوره الکتریکی