آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

سال تاسیس : ۱۳۶۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

زمینه های تخصصی :

شیمی و مهندسی شیمی

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آب مقطرگیر

 • آزمون سایش تابر

 • آزمونگر خمش استوانه ای

 • آسیاب چرخشی

 • آسیاب گلوله ای

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب مخلوط کن

 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • آون

 • اسمومتر

 • الکتروفورز مویین 

 • الک لرزان

 • اندازه گیر تراکم

 • اندازه گیر تراکم

 • اندازه گیر ضریب شکست

 • اندازه گیر ضریب شکست

 • اندازه گیر ضریب شکست

 • اندازه گیر کشش سطحی

 • اندازه گیر کشش سطحی

 • اندازه گیر کشش سطحی

 • اندازه گیر کشش سطحی

 • اندازه گیر گرانروی

 • اندازه گیر گرانروی چرخشی

 • اندازه گیر گرانروی چرخشی

 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • اندازه گیر نقطه ذوب

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور 

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پروب فراصوت

 • پروب فراصوت

 • پروب فراصوت

 • پروب فراصوت

 • پلاریمتر 

 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • ترازوی دیجیتال

 • تقطیر خودکار

 • تیتراتور کارل فیشر

 • تیتراتور 

 • حمام آب

 • حمام کنترل دما گردشی

 • خشک کن انجمادی

 • خشک‌ کن پاششی

 • خوانشگر الایزا

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سردکننده غوطه وری

 • سردکننده غوطه وری

 • سلول فلوتاسیون

 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • سنجشگر نقطه اشتعال باز

 • سنجشگر نقطه اشتعال بسته

 • ضخامت سنج دیجیتالی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری فلورسانس

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی

  (LC-MS)
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی

  (LC-MS-MS)
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • لیزر

 • مایکروویو

 • مخلوط کن گرانول ساز

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ معکوس

 • نورسنج شعله‌ای 

 • همگن ساز

 • همگن ساز