مجموعه آزمایشگاه‌ها پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت

سال تاسیس : ۱۳۳۸
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : مرتضی افشاری
 • رابط آزمایشگاه : مهرداد شجاعی
 • تلفن : ۴۸۲۵۵۱۲۲ -۰۲۱
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۷۳۹۵۹۰
 • www.ripi.ir
 • info@ripi.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت نفت

  • پژوهشگاه صنعت نفت

   • پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست

زمینه های تخصصی :

محیط زیست و بیوتکنولوژی - حفاظت صنعتی - فناوری های انرژی

نشانی آزمایشگاه :

بلوار غربی استادیوم آزادی – پژوهشگاه صنعت نفت - پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون چسبندگی خراش

 • آزمون خزش

 • آزمون ضربه شارپی

 • آزمون کشش

 • آزمون میزان آب

 • آزمون نقطه آنیلین

 • آفتاب سنج

 • آون هیبریداسیون 

 • الکتروپوراتور

 • الکتروفورز 

 • انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • اندازه گیر توان

 • اندازه گیر سوخت وزنی

  (FMG)
 • اندازه گیر کشش سطحی

 • اندازه گیر نقطه ذوب

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • بادسنج

 • پاشش نمک

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • پتانسیومتر

 • پروب فراصوت

 • پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • تعیین پتاسیل زتا

 • تیتراتور 

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • حسگر دما

 • حسگر دمای آب

 • حسگر دمای محیط

 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • دینامومتر

 • راکتور زیستی

 • روبشگر الکتروشیمیای

 • روبشگر کلوین پروب

 • سانتریفیوژ

 • سختی سنج

 • سختی سنج

 • سختی سنج

 • سختی سنج میکرو

 • سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • سنجشگر ارزش حرارتی احتراق

 • سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • سنجشگر بازخورد فرکانس

  (FRA)
 • سنجشگر تقطیر اتمسفری

 • سنجشگر چسبندگی رنگ پول آف

 • سنجشگر رنگ

 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • سنجشگر کربن/گوگرد 

 • سنجشگر کیفیت هوا

 • سنجشگر گاز دودکش 

 • سنجشگر گوگرد و نیتروژن

 • سنجشگر نقطه اشتعال بسته

 • صیقل دهنده

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز

  (UV/Vis/IR)
 • طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی با شبیه ساز شرایط تقطیر

 • کروماتوگراف گازی با شبیه ساز شرایط تقطیر

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (GC-FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (GC-FTIR )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کشت بی هوازی

 • کوره لوله ای

 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • ماشین برشکاری

 • مانت گرم

 • منتقل کننده جریان

 • منتقل کننده جریان

 • منتقل کننده جریان

 • منتقل کننده فشار

 • منتقل کننده فشار

 • میکرو برش دهنده

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)