آزمایشگاه مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت

سال تاسیس : ۱۳۶۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعت نفت

   • دانشکده نفت اهواز

زمینه های تخصصی :

نفت و گاز و پتروشیمی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان، اهواز، بزرگراه آبت الله بهبهانی، دانشکده نفت اهواز، آزمایشگاه مرکز تحقیقات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون جداساز ی گاز غشایی

 • اندازه گیر گرانروی

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • اندازه گیری نقطه ریزش

 • اندازه گیر یون

 • پردازشگر فراصوت

 • تعیین پتاسیل زتا

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سلول نفتی فشار-حجم-دما

  (Oil PVT Cell)
 • سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی

 • سیلاب زنی مغزه

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی با شبیه ساز شرایط تقطیر

 • کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف مایع

  (GC&LC)
 • لوله قلمی

 • همگن ساز