آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : منصور سلطانیه
 • رابط آزمایشگاه : مهدیه فصاحت
 • تلفن : ۰۲۱-۷۷۲۴۰۰۸۵
 • نمابر : ۰۲۱-۷۷۲۴۰۰۸۵
 • http://ref-lab.iust.ac.ir
 • info_ref_lab@iust.ac.ir
زمینه های تخصصی : انجام آزمایش های ازدیاد برداشت بررسی های ریزساختاری در حوزه ی نانو انجام تست های مکانیکی
نشانی آزمایشگاه : تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- آزمایشگاه مرجع مرکزی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون خستگی
 • آزمون مقاومت خمش
 • آزمون مقاومت خمش
 • آون
 • الکتروپولیش
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • اندازه گیری تخلخل
 • برش دهنده
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پرس هیدرولیک
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
 • سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کوره الکتریکی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • مانت گرم
 • میز سنباده زنی
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی