آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه های تخصصی :

انجام آزمایش های ازدیاد برداشت بررسی های ریزساختاری در حوزه ی نانو انجام تست های مکانیکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک

 • دستگاه آزمون مقاومت خمشی

 • دستگاه آزمون مقاومت خمشی

 • دستگاه آزمون نانو سختی سنجی

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر سرعت صوتی داپلر

  (ADV)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش دهنده

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پرس هیدرولیک

 • دستگاه پولیشر متالوگرافی

 • دستگاه تخلخل سنج

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه مانت گرم

 • دستگاه میز سنباده زنی

 • دستگاه میکروسختی سنج ویکرز

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی