میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی یک نوع میکروسکوپ پروبی روبشی است که به طور معمول با یک میکروسکوپ نوری معکوس استفاده می شود. ویژگی منحصر به فرد FluidFM ، دارا بودن کانالهای (مجراهای) میکروسکوپی در پروب میکروسکوپ نیروی اتمی است. این کانال ها می توانند منافذی کوچکتر از 300 نانومتر داشته باشند. این ویژگی های نانومتری، بررسی حجم مایع در مقیاس فمتولیتر را امکان پذیر میسازد. جامع بودن و کارایی بالای FluidFM ، آزمایش را در مقیاس کمتر از میکرون نه تنها در زیست شناسی بلکه در فیزیک، شیمی و علم مواد نیز شبیه سازی می کند.

در حقیقت میکروسکوپ نیروی سیال، یک نوع میکروسکوپ نیروی اتمی است که براساس پروب های توخالی  زنده در شرایط فیزیولوژیکی استفاده میشود.مایع و تحریک سلولهای منفرد (میان تهی) برای توزیع، انتقال کانال نانوسیال در پروب، امکان انتقال و رهایش مولکول های محلول را از طریق منفذ (دهانه) با ابعادی کوچکتر از میکرون، در سوزن AFM فراهم می کند. مدار بازخورد نیرو در AFM ، نزدیک شدن کنترل شده سوزن به سطح نمونه را برای اصلاح موضعی سطوح در محیط های مایع آسان می کند. همچنین تبادل قابل اعتمادی در تماس آهسته (ملایم) با غشاء سلولی و یا سوراخ کردن آن را فراهم می کند. با استفاده از این تزریق و تبادل، می توان برای تهیه تصویر و دستکاری سلولهای منفرد، ساختارها و اجزاء سلول در محیط طبیعی خود استفاده کرد که برای تحقیقات در حوزه های مختلف نظیر کشف دارو و تشخیص بیماری اهمیت زیادی دارد.

 

اصول و عملکرد میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی

در ایـن مقالـه بـا بهره گیـری از اصول AFM ، کاربـرد جدیدی معرفـی می شـود کـه شـامل دسـتکاری سـلول های زیسـتی زنـده، از طریـق انتقـال مسـتقیم عوامـل فعـال از محلـول اسـت؛ FluidFM  موقعیـت دقیـق نیـروی کنتـرل شـده AFM را بـا اسـتفاده از سـیال تلفیـق میکنـد کـه در آن یک کانـال میکرونی در پـروب AFM تعبیـه شده اسـت و از طریـق کانال هایـی در نگهدارنـده پایـه AFM بـه یـک سیسـتم انتقـال متصل می شـود؛ بنابرایـن، کانـال پیوسـته و بسـته ای ایجـاد می شـود کـه می تواند بـا یـک محلـول دلخـواه پـر و در محیـط مایـع غوطـه ور شـود.

 

اصول و عملکرد میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی

 

کاربردهای  FluidFM

-           تزریق مولکول های زیستی

-          دستکاری سلول های زنده

-          نیروی چسبندگی سلولی

-          الکتروفیزیولوژی سلولی

-          استخراج و تجزیه و تحلیل سلول منفرد

 

توضیحات کامل در مورد میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی را در متن مقاله مطالعه کنید.

این مقاله در شماره 27 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (پاییز 1398) منتشر شده است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code