کمومتریکـس مجموعـه ای از روش هـای ریاضـی، اصـول آمـاری و دیگـر روش هـای مبتنـی بـر منطـق اسـت کـه بـه اسـتخراج اطلاعـات شـیمیایی کمـک می کنـد. بنابراین، کمومتریکـس یـک توسـعه طبیعی از شـیمی تجزیـه محسـوب می شـود. به منظور به دسـت آوردن اطلاعـات کیفـی و کمـی گونه هـای هـدف در بافت هـای پیچیده، نقـش روش های تفکیـک چنـد متغیـره و کالیبراسـیون مرتبـه دوم از کمومتریکـس مـورد توجـه اسـت.

کمومتریکـس مجموعـه ای از روش هـای ریاضـی، اصـول آمـاری و دیگـر روش های مبتنـی بر منطق اسـت که به اسـتخراج اطلاعـات شـیمیایی کمک می کنـد. بنابراین، کمومتریکس یک توسـعه  طبیعی از شـیمی تجزیه محسـوب می شـود. در واقـع کمومتریکـس یـک زمینـه بین رشـته ای اسـت که شـامل آمارهای چنـد متغیره مـدل کردن های ریاضـی، علـم کامپیوتـر و شـیمی تجزیه اسـت.

به طور کلی زمینه های موجود در کمومتریکس شامل موارد زیر هستند:

- روش های تفکیک چند متغیره

- روش های کالیبراسیون چند متغیره

- روش های تشخیص الگو

- روش های ارتباط کمی ساختار فعالیت

- روش های آنالیز تصویری

- روش های طراحی آزمایش

- روش های کالیبراسیون مرتبه دوم

 

آنالیز فاکتور

آنالیـز فاکتـور روشـی چند متغیـره اسـت کـه به منظـور کاهـش دادن حجـم فضـای ماتریـس داده هـا بـه ماتریس هـای بـا ابعـاد کمتـر بـا اسـتفاده از فضـای تعریـف شـده بـا فاکتورهـای ریاضی عمود بـر هم بـه کار می رود و در نتیجـه تبدیل هایـی ارائـه خواهـد کـرد کـه منجـر بـه تولیـد فاکتورهـای شـیمیایی قابـل فهم خواهد شـد.

 

آنالیز جزء اصلی (PCA)

آنالیز جزء اصلی، تبدیلی در فضای برداری اسـت که بیشـتر بـرای کاهـش ابعاد مجموعـه  داده ها مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. در PCA آنالیـز داده هـا بـرای سـاخت مدل هـای خطـی چنـد متغیره برای مجموعه داده های پیچیده انجام می شود.

 

داده های کروماتوگرافی-طیف سنجی

 

روش های مدلسازی

بیشـتر روش هـای آمـاری کـه در کمومتریکس به کار مـی رود براسـاس روش هـای مدل سـازی اسـت.

 

توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.

این مقاله در شماره 28 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (زمستان 1398) منتشر شده است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code