استاندارد ISO/IEC 17025

استاندارد ISO/IEC 17025

استاندارد، حداقل معیار قابل قبول در انجام هر کاری است به شرط آن‌که مورد تایید مراجع دارای صلاحیت قرار گرفته باشد. استانداردها بر اساس تجارب روزمره و نیازهای احساس شده افراد و سازمان‌ها در حیطه‌های گوناگون، شکل می‌گیرند و باعث ایجاد تفاهم عملی بین فناوری و محدوده‌های اقتصادی می‌شوند. در این راستا استاندارد ISO/IEC17025 برای اطمینان از صحت و دقت جواب‌های آزمایشگاه‌های کالیبراسیون، نمونه‌برداری و انجام آزمون، تدوین شده‌است و هدف آن، بهبود کیفیت ارایه خدمات آزمایشگاهی است. این استاندارد از کامل‌ترین استانداردهایی است که تاکنون برای بهبود مستمر کیفیت در آزمایشگاه‌ها تدوین شده‌است به گونه‌ای که مشتری بتواند به نتایج آزمایشگاه اطمینان نمایدو جامعه بتواند در موارد لازم، بر مبنای این استاندارد و با کمک نتایج آزمون‌ها، تصمیمات اساسی و مطمئنی بگیرد و بر این اساس به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد.

مراحل پیاده‌سازی و دریافت اعتبار استاندارد ISO/IEC 17025 در مراکز آزمایشگاهی

 1. تصمیم جدی مدیر ارشد سازمان برای پیاده‌سازی استاندارد و کسب اعتبار آن از مراجع معتبر؛
 2. انتخاب یک کارشناس دارای انگیزه و توانایی لازم، به عنوان مدیر کیفیت؛
 3. انتخاب یک نفر متخصص در حوزه استاندارد ISO/IEC 17025 به عنوان مشاور؛
 4. تشکیل کمیته راهبردی در مجموعه برای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف با حضور مدیران درگیر در پیاده‌سازی استاندارد؛
 5. تعیین وضعیت فعلی آزمایشگاه با کمک مشاور؛
 6. مشخص کردن دامنه پوشش استاندارد با کمک مشاور؛
 7. انتخاب مرجع اعتباردهنده (ملی یا بین‌المللی) و ارایه درخواست ارزیابی؛
 8. آموزش پرسنل مرتبط در سطوح مختلف؛
 9. ایجاد مستندات مورد نیاز با کمک مشاور؛
 10. اجرا و پیاده‌سازی الزامات سیستمی و فنی استاندارد در سازمان؛
 11. انجام ارزیابی داخلی توسط بخش مدیریت کیفیت با نظارت مشاور؛
 12. رفع موارد نامنطبق و انجام بازنگری مورد نیاز؛
 13. امضای قرارداد نهایی با سازمان اعتباردهنده؛
 14. انجام ارزیابی نهایی؛
 15. رفع عدم انطباق‌های احتمالی؛
 16. دریافت گواهی تأیید صلاحیت.