راهنمای عضویت اعضای هیئت علمی در باشگاه مشتریان

اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور برای استفاده از اعتبارات خدمات آزمایشگاهی باید مراحل زیر را انجام دهند.

1- عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی     

 

2- ورود به کارتابل فردی و انتخاب گزینه طرح های تخفیف خدمات آزمایشگاهی   

 

3- انتخاب طرح مورد نظر ( اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی)

 

4- انتخاب و بارگذاری فایل مدرک مورد نیاز ( تصویر کارت هیئت علمی یا مدرک کارگزینی)

توجه: در صورتی که در گذشته برای درخواست طرح تخفیف اعضای هیئت علمی مدرکی را بارگذاری نموده اید نیازی به بارگذاری مجدد نیست.

 

5- بررسی درخواست و تایید اعتبار توسط شبکه آزمایشگاهی

پس از تایید شبکه، شما می توانید با استفاده از کد ملی به آزمایشگاه های عضو شبکه مراجعه و از اعتبارات خود استفاده نمایید.