اولویت های پژوهشی ستادهای توسعه فناوری

 

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

اولویت های پژوهشی ستادهای توسعه فناوری

 

شما پژوهشگر محترم می توانید با انتخاب موضوع پژوهش خود از بین اولویت های پژوهشی ستادهای توسعه فناوری، از حمایت های ویژه شبکه آزمایشگاهی در این زمینه بهره مند شوید:

1- ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﯾﺴﺖﻓﻨﺎﻭﺭﯼ


2- ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﺍﭘﺘﯿﮏ ﻭ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻡ


3- ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﺍﺗﺼﺎﻝﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ


4- ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺯﺳﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ


5- ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ


6- ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﺎﻧﻮ ﻭ ﻣﯿﮑﺮﻭ

(برای بهره مندی از اعتبارات مربوط با ستاد نانو و میکرو لازم است از بخش حمایت تشویقی ستاد اقدام شود)


7- ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻭ ﺭﺑﺎﺗﯿﮏ


8- ﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 

* شرایط استفاده از اعتبار پژوهشی

- متقاضی باید از دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد.

- موضوع پایان نامه، جزو اولویت های اعلام شده بالا باشد.

- موضوع پایان نامه دارای پروپوزال مصوب (دانشگاه یا پژوهشگاه) باشد.

 

* فرایند استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی

1- ورود به باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران

2- ورود به بخش طرح های تخفیف

3- انتخاب طرح اعتباری ستاد توسعه فناوری مرتبط با موضوع پایان نامه

4- بارگزاری مستندات (تصویر کارت دانشجویی و تصویر مدرک تصویب طرح)

5- بررسی مستندات از سوی باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی و ستاد توسعه فناوری مربوطه

6- فعال شدن اعتبار در صورت تایید موضوع از سوی ستاد