کارگروه تخصصی دستگاه‌های X-Ray
دبیر : فریبا علی
پست الکترونیکی : X-Ray@nanolab.ir