کارگروه تخصصی دستگاه‌های X-Ray

دبیر : فریبا علی
پست الکترونیکی : X-Ray@nanolab.ir