حمایت‌های قانون دانش بنیان از شرکت‌های خصوصی عضو شبکه

2 آزمایشگاه پیشرو ، 6 آزمایشگاه ممتاز ، 35 آزمایشگاه توانمند ، 82 آزمایشگاه فعال ، 7 آزمایشگاه آزمایشی ، 7 آزمایشگاه مستعد عضویت

جستجو در مراکز

فهرست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی مشمول استفاده از حمایت‌های قانون دانش‌بنیان