آزمایشگاه های دانش بنیان

1 آزمایشگاه پیشرو ، 20 آزمایشگاه ممتاز ، 40 آزمایشگاه توانمند ، 104 آزمایشگاه فعال ، 19 آزمایشگاه آزمایشی ، 17 آزمایشگاه مستعد عضویت

جستجو در مراکز

فهرست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی مشمول استفاده از حمایت‌های قانون دانش‌بنیان