آزمایشگاه های دانش بنیان

2 آزمایشگاه پیشرو ، 4 آزمایشگاه ممتاز ، 56 آزمایشگاه توانمند ، 84 آزمایشگاه فعال ، 16 آزمایشگاه آزمایشی ، 25 آزمایشگاه مستعد عضویت

جستجو در مراکز

فهرست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی مشمول استفاده از حمایت‌های قانون دانش‌بنیان