حمایت‌های قانون دانش بنیان از شرکت‌های خصوصی عضو شبکه

2 آزمایشگاه پیشرو ، 6 آزمایشگاه ممتاز ، 35 آزمایشگاه توانمند ، 79 آزمایشگاه فعال ، 4 آزمایشگاه آزمایشی ، 11 آزمایشگاه مستعد عضویت

جستجو در مراکز

فهرست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی مشمول استفاده از حمایت‌های قانون دانش‌بنیان