آزمایشگاه های دانش بنیان

2 آزمایشگاه پیشرو ، 11 آزمایشگاه ممتاز ، 26 آزمایشگاه توانمند ، 110 آزمایشگاه فعال ، 18 آزمایشگاه آزمایشی ، 24 آزمایشگاه مستعد عضویت

جستجو در مراکز

فهرست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی مشمول استفاده از حمایت‌های قانون دانش‌بنیان