حمایت‌های قانون دانش بنیان از شرکت‌های خصوصی عضو شبکه

2 آزمایشگاه پیشرو ، 4 آزمایشگاه ممتاز ، 51 آزمایشگاه توانمند ، 70 آزمایشگاه فعال ، 7 آزمایشگاه آزمایشی ، 12 آزمایشگاه مستعد عضویت

جستجو در مراکز

فهرست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی مشمول استفاده از حمایت‌های قانون دانش‌بنیان