تخفیف خدمات آزمایشگاه های شبکه راهبردی- تابستان 96

filereader.php?p1=thumbnail_88b6eb059303

== ::  طرح تخفیف ویژه تابستان 96 :: ==     


60 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

شرکت بیم گستر تابان
50 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه FTIR و Uv-Visible 


20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه Dilamometer, DMTA, TMA, AFM, Zenotest, HPLC, GPC

20 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

20 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه BET

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

15 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

10 درصد تخفیف برای آزمون خوردگی، آزمون های فیزیکی و مکانیکی نمونه های پلیمری و پلاستیکی و آزمون CTOD

* مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
10 درصد تخفیف برای خدمات آماده سازی نمونه های بیولوژیک برای تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی، اولترامیکروتومی انواع نمونه ها و آماده سازی به روش رنگ آمیزی منفی

 10 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه GC, PSA, IR, HPLC, LC-MS, ICP, SCXRD

 10 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه

5 درصد تخفیف برای خدمات دستگاه BET, DSC, STA و اندازه گیر تخلخل، اندازه گیر هدایت الکتریکی، پتانسیواستات و گالوانواستات و آزمون خستگی

5 درصد تخفیف برای کلیه خدمات آزمایشگاه