طرح تخفیف ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران

«ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور»

 

«  طرح تخفیف ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران » 

 

امکان بهره مندی از 40 میلیون ریال اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی

میزان تخفیف خدمات = 20 درصد تخفیف همه خدمات آزمایشگاه + 20 درصد یارانه از سوی شبکه آزمایشگاهی

 

مراحل ثبت نام و استفاده از اعتبار طرح تخفیف:

1) ثبت نام در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی

2) ورود به کارتابل شخصی و انتخاب طرح تخفیف ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران (20 +20)

3) تایید درخواست از سوی شبکه آزمایشگاهی و دریافت خدمت از آزمایشگاه های مشمول طرح با ارایه کد ملی

 

فهرست آزمایشگاه های مشمول طرح تخفیف (ارایه دهنده خدمت) به تفکیک استان:

 

استان اصفهان (4 مرکز) :                     

 

استان البرز (1 مرکز) :                     

 

استان بوشهر (1 مرکز) :               

 

استان تهران (36 مرکز) :               

 

استان خراسان رضوی (3 مرکز) :               

 

استان خوزستان (3 مرکز) :               

 

استان فارس (2 مرکز) :               

 

استان کرمان (1 مرکز) :               

 

استان گلستان (1 مرکز) :               

 

استان لرستان (1 مرکز) :               

 

استان مازندران (1 مرکز) :               

 

استان هرمزگان (4 مرکز) :               

 

استان همدان (2 مرکز) :               

 

استان یزد (2 مرکز) :